Zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych – interesantów, na rzecz których świadczone są usługi jest Gmina Miasto Szczecin – Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 125A.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zakładzie Usług Komunalnych w Szczecinie jest możliwy pod numerem telefonu 91 48 57 132.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 lit a, b, c, e, h, j RODO.
 4. W Zakładzie Usług Komunalnych – Gminie Miasto Szczecin przetwarzane są dane osobowe wrażliwe oraz dane osobowe niewrażliwe w zależności od celu i podstawy przetwarzania.
 5. Dane pozyskiwane są od interesantów, osób trzecich i innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zapewniający:
  1. realizację wykonywanych zadań,
  2. możliwość dochodzenia wszelkich roszczeń,
  3. wykonywanie obowiązków podatkowych i rachunkowych,
  4. przetwarzanie w celach statystycznych i archiwizacyjnych.
 7. Interesant posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Interesant posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

9. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Interesant ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne bądź obligatoryjne w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania.
Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożnością realizacji celu przetwarzania.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.